Skip to content

Algemene voorwaarden

Reserveren:
Je kunt een reis reserveren via ons e-mail adres info@reisbureaumarrakech.nl
Ook is het mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen. De telefoonnummers vind je op onze website. Wij stellen in overleg met jou een reisprogramma op aan de hand van je wensen en de door jou opgegeven aankomst- en vertrekdata.

Reissom:
De genoemde reissommen zijn per persoon en bevatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn beschreven.
De reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 2 weken te annuleren.

Betaling:
Garantie geregeld | STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt reisbureaumarrakech gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van reisbureaumarrakech op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan reisbureaumarrakech, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan reisbureaumarrakech. Mocht reisbureaumarrakech voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.Wijziging Prijzen website:

reisbureauMarrakech behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door te berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.

Wijziging reisprogramma:
Nadat de reisovereenkomst is gesloten en het reisprogramma door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast, zullen wij in overleg met jou tot een nieuw reisprogramma komen. De reissom zal daarop worden aangepast.
Als het karakter van de reis door deze wijziging dusdanig is veranderd en wens je af te zien van het voorgestelde nieuwe programma dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.
Mocht je nadat de reisovereenkomst is gesloten een verandering in het reisprogramma willen doorvoeren, kan dat kosteloos. De reissom wordt dan op het gewijzigde programma aangepast.

Last minute:
Als je twee weken voor vertrek reserveert dan brengen wij 25,00 euro last minute kosten in rekening. De aanvraag wordt dan met spoed behandeld.

Annulering:
Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden.
Indien jij een annuleringsverzekering hebt en een geldige reden hebt om de reis te annuleren dan krijg je de gemaakte kosten terug van jouw verzekering.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd aan reisbureauMarrakech.
•Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
•Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
•Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom

Reissom:
Je dient de annulering zo spoedig mogelijk door te geven per email. Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de mail naar info@02wqz.hosts.cx hebt verzonden.
In die gevallen waarin het reizen tijdens het verblijf ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, of (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Annulering door reisbureau Marrakech:
ReisbureauMarrakech heeft het recht om een reisroute te wijzigen, of (een deel van) de reis te annuleren, als hiervoor een geldige aanleiding is. In dat geval gaan wij met u op zoek naar overlegeen passend alternatief , dan wel overgaan tot directe restitutie van het door u betaalde bedrag.

Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk zes weken voor vertrek de reis geannuleerd. Vervolgens worden reeds betaalde reisgelden per omgaande aan de reiziger terugbetaald.

In geval van het hiervoor genoemde is reisbureauMarrakech niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals vluchtkosten, verzekeringspremies, etc. Evenmin is Reisbureaumarrakech aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.

Aansprakelijkheid:
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weers)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
– Handelen van derden zoals accommodatie- en/of vervoersmaatschappijen.
– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de reisorganisatie.
– Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
– Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
– Ziekte van de reiziger
De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de reiziger:
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Verzekeringen:
Het is aan te raden om reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en bij de zorgverzekering te informeren naar de voorwaarden bij buitenlandse reizen.

Reisdocumenten en informatie:
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste,
geldige documenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
De reiziger dient de informatie over de reis in de reisbescheiden door te nemen en op de hoogte te zijn van het programma en de route.

Reisgarantie en financiële zekerheid (STO-reisgarantie):
Voor alle aanbieders van pakketreizen geldt het volgende inzake reisgarantie:
De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen.
*Een pakketreis is een reis die wordt aangeboden door een reisorganisator (i.c. reisbureauMarrakech). We spreken van een pakketreis als die aan twee voorwaarden voldoet:
(1) De reis bestaat uit minstens twee diensten: bijvoorbeeld een vervoer en een hotel.
(2) De reis duurt minstens 24 uur of bevat minimaal één overnachting.
Combineert de reisorganisator losse elementen en verkoopt de reisorganisator ze als één geheel? Dat is ook een pakketreis. Bijvoorbeeld een vlucht en overnachtingen in een hotel. Een los geboekt vliegticket is geen pakketreis. Een autovakantie met alleen accommodatie ook niet.

Hoe werkt de reisgarantie:
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling bij een pakketreis maakt reisbureauMarrakech gebruik van de STO-reisgarantie. De Stichting Take Over (verder te noemen STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat jij je geld terug krijgt, de reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.
Om dit te kunnen realiseren maakt STO gebruik van een derdengeldenregeling.
Als reiziger betaal je de reissom niet aan reisbureauMarrakech maar betaal je deze aan Stichting Derdengelden Certo Escrow (verder te noemen SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Wanneer reisbureauMarrakech voor het einde van jouw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat, wordt jouw betaalde reissom een dag na afloop van de reis overgemaakt naar reisbureauMarrakech.
Mocht reisbureauMarrakech voor het einde van jouw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan wordt jouw reisgeld, dat je betaald hebt aan SDCE, vrijgegeven aan STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld.
Indien je nog niet op reis bent, ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent, zal STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt, dat jij de reis af kunt maken of dat je naar huis kunt terug keren.

Het boeken en de procedure:
Nadat je van reisbureauMarrakech een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van SDCE per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van SDCE. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling.
Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.
Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt reisbureauMarrakech zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren waarbij de annuleringsvoorwaarden worden toegepast.
Als je bent ingelogd bij SDCE: controleer de gegevens goed en met name is de datum van het einde van je verblijf met ons van belang.
Mocht je vragen hebben dan horen wij die graag. Ook kun je de volgende websites raadplegen:
• sto-reisgarantie.nl
• certo-escrow.com

Fooien
Entreegelden zijn niet inbegrepen, doorgaans maar enkele euro’s. Gebruikelijk is een kleine fooi voor allerlei diensten Laat je echter niet op sleeptouw nemen, vooral niet in de echt toeristische gebieden. Ook in restaurants bars, en voor allerlei services heb je al snel wat dirham nodig. Als je weet hoe laag de salarissen liggen en van de fooi hele families worden onderhouden, dan begrijp je dat hier makkelijk mee omgaan het best is. Op je vakantiebudget valt het immers mee. Vriendelijkheid is bijna altijd oprecht, maar zonder fooien kan men niet leven.

Klachten:
– Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt aan de vertegenwoordiger van reisbureauMarrakech.
– Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger uiterlijk 2 weken na thuiskomst de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij reisbureauMarrakech kenbaar maken. Uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

– Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

Back To Top